pl | en | de


Polityka dywidendy

Zarząd Emitenta zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych Emitenta, na poziomie: za rok 2016 - 70% wypracowanego skonsolidowanego zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz w kolejnych latach - pomiędzy 70% a 100% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki, będą uwzględniane między innymi następujące czynniki dodatkowe: sytuacja rynkowa, gospodarcza i biznesowa Spółki, potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej ATAL, sytuacja płynnościowa Grupy Kapitałowej ATAL, koszt oraz możliwość pozyskania finansowania, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym w szczególności ograniczenia prawne oraz zapisy umowne dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia), optymalizacja struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej ATAL. Polityka Dywidendowa w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie szczegółowych warunków jej wypłaty oraz wysokości zostanie każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy.

ZMIANA ZAŁOŻEŃ POLITYKI DYWIDENDOWEJ NA 2020 ROK.:

Zarząd ATAL S.A. w dniu 19 marca 2020r. podjął uchwałę w przedmiocie jednorazowej zmiany założeń Polityki Dywidendowej Spółki, która będzie miała zastosowanie wyłącznie do wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony 31.12.2019r.  Zarząd Spółki zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019r. stosownie do aktualnej sytuacji związanej z pojawieniem się pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi do przewidzenia jego skutkami dla gospodarki